Historisch onderzoek

‘een Huijs en erve staande ende gelegen op de Groene Burgwal…’

Op 6 juli 1723 kochten Hendrik de Wilde en Harmanus de Lange een Huis en Erve zijnde een herberg van ouds genaamd de Hoop, staande en leggende op de Kolveniers burg wal met een pakhuis benoorden en twee woonhuysen, bezuiden den ingang der voors. herberg mitsgaders nog twee woonhuisen en erven recht achter het voorn. perceel, staande en leggende op de groene burgwal. Drie jaar later verkochten zij de verschillende panden afzonderlijk weer door. Het huidige perceel Groenburgwal 26: een Huys en erve staande ende gelegen op de Groene Burgwal de West Zijde, regt agter de Herbergh de Hoop kwam hiermee in bezit kwam van  Meester Chirurgijn Bernardus Biesenbroek.

Het onderzoek naar de geschiedenis van Groenburgwal 26  wordt binnenkort hier gepubliceerd.

Lopend project